(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19, οι επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, καθώς και οι επιβάτες επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής θα πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι:

(α) Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 – Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1371700 – 213 1374700

https://www.ynanp.gr/el/contact/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ:

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια δεν διαβιβάζονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή Εφοπλιστές ή Πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

(β) Η εκάστοτε Πλοιοκτήτρια / Ακτοπλοϊκή εταιρεία ή Εφοπλιστής ή Πλοιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα στοιχεία επικοινωνίας δύναται να ανευρεθούν σε τυχόν οικεία ιστοσελίδα τους και συμπεριλαμβάνονται με μέριμνα της εταιρείας ή Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο  Ειδικά Έντυπα – Ερωτηματολόγια Δήλωσης Υγείας.

Οι Ακτοπλοϊκές εταιρείες ή Εφοπλιστές ή Πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαβιβάζουν, εφόσον απαιτείται, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και εγγυήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 μέσω της συμπλήρωσης των ειδικών ερωτηματολογίων από τους επιβάτες, διέπεται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας προετοιμασία και ο συντονισμός μεταξύ των Υπεύθυνων Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ  και

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο δ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου» του ΓΚΠΔ και

(γ) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019) για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (Άρθρο 9 του ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών των Ερωτηματολογίων για τον COVID 19  διέπεται από το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 22 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Συγκεκριμένα, νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών είναι:

(α) το άρθρο 9 παρ. 2 (η) «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας» του ΓΚΠΔ και

(β) το άρθρο 9 παρ. 2 (θ) «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή η προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση της νόσου, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου» του ΓΚΠΔ.

  1. Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι: Το υποκείμενο των δεδομένων ή  σε περίπτωση ανηλίκων ο ενήλικας συνοδός τους.
  1. Δικαιώματα Υποκειμένων των δεδομένων και Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου των Δεδομένων:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος των δύο μηνών.

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας ή Εφοπλιστή ή Πλοιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπα). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-20 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη αποστολή, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας ή Εφοπλιστή ή Πλοιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπα) ή/και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας ή Εφοπλιστή ή Πλοιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπα). Η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία ή Εφοπλιστή ή Πλοιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπα),  ως από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ειδικών ερωτηματολογίων που τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου διαμορφώνουν κατάλληλα τα Υποδείγματα Ειδικών Ερωτηματολογίων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www.ynanp.gr για τη συμμόρφωση με τα Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων βάσει του παρόντος και συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων τους, που τυχόν έχουν οριστεί.

       

  1. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι δύο (02) μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
  1. Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπληρώνονται στα Ειδικά Έντυπα Ερωτηματολόγια από τους επιβάτες, είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης και εφόσον απαιτείται οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ, για τον σκοπό πλήρωσης δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

  1. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζουν ή γνωστοποιούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
  1. Δικαίωμα προσφυγής / καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ð Τα δικαιώματά μου ð Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.